Search
Close this search box.

Umiiral ba Talaga ang Impyerno?

Përditësimi i fundit më May 2, 2024

Ang impyerno ay totoo. Si Jesus, ang Anak ng Diyos, ay nagmula sa langit upang turuan tayo ng daan patungo sa langit. Ipinangako niya na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at muling bubuhayin mula sa mga patay ang lahat na naniniwala sa kanya (Juan 6:34-40). Sa parehong oras, walang sinuman sa Bibliya ang madalas na nagbabala tungkol sa impyerno gaya ni Jesus.

 

Ang mga Hindi Mananampalataya ay Pupunta sa Hades

Itinuro ni Jesus sa kwento tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro na kaagad pagkatapos ng kamatayan ay napupunta ang mga hindi mananampalataya sa Hades. Doon sila ay “nasa pagdurusa,” at inireklamo ng mayamang lalaki na siya ay “nasa paghihirap sa apoy na ito” (Lucas 16:23-24). Tungkol sa nananampalatayang si Lazaro, sinabi ni Jesus na siya ay “nasa tabi ni Abraham” (Lucas 16:22). Kinalaunan, sinulat ni Pablo na pagkatapos ng kamatayan ang mga mananampalataya ay “kasama ni Cristo” (Filipos 1:23). Ito ang mga kalagayan na madalas nating iniisip bilang impyerno at langit, at na tayo ay pupunta doon kaagad pagkatapos ng kamatayan. Hindi ito ganap na mali, ngunit dapat nating maunawaan na ang mga ito ay pansamantalang kalagayan, naghihintay para sa paghuhukom sa huling araw, kung kailan babalik si Jesus. Tanging noon lamang lubos na ihahayag ang buong kaluwalhatian ng langit at ang buong kakila-kilabot ng impyerno.

 

Ang Paghuhukom sa mga Hindi Mananampalataya

Ang paghuhukom sa mga hindi mananampalataya sa huling araw ay inilarawan sa iba’t ibang paraan sa Bibliya.

 

  • “At marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba sa buhay na walang hanggan, at ang iba sa kahihiyan at walang hanggang pagkasuklam” – Daniel 12:2
  • Si Juan Bautista tungkol kay Jesus: “lilinisin niya ang kanyang giikan at titipunin ang kanyang trigo sa kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay” – Mateo 3:12
  • Si Jesus tungkol sa paghuhukom sa huling araw: “Kung magkagayon ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, papunta sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga anghel’” – Mateo 25:41
  • “…kapag nahayag na mula sa langit ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel sa naglalagablab na apoy, na maghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Sila’y magdurusa ng kaparusahang walang hanggang kapahamakan, hiwalay sa presensya ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan” – 2 Tesalonica 1:7-9
  • “At kung ang pangalan ng sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay inihagis sa lawa ng apoy” – Pahayag 20:15

Malinaw na ipinapahayag ng lahat ng mga talatang ito na may dalawang elemento sa parusa ng mga hindi mananampalataya. Ito ay isang parusang walang katapusan, gaya ng makikita mula sa mga salitang ‘walang hanggan’, ‘hindi mapapatay’, at ‘walang hanggan’. Ito rin ay isang matinding parusa, na kadalasang inihahambing sa ‘apoy’. Hindi ito nangangahulugang literal na apoy, sapagkat ginamit din ang ibang mga salita: ‘kahihiyan at pagkasuklam’, ‘kapahamakan’, ‘kadilimang panlabas’ (Mateo 25:30). Magkasama, ang mga terminong ito ay tumutukoy sa isang kakila-kilabot na realidad.

 

Ang Paghuhukom ng Diyos ay Palaging Makatarungan

Gayunpaman, hindi magiging pareho ang mga pagdurusa sa impyerno para sa lahat. Malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang ilan ay parurusahan nang mas matindi kaysa sa iba. Ito ay malinaw mula sa mga sumusunod na talata:

 

  • “Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay magiging mas matitiis para sa lupain ng Sodoma kaysa sa inyo” – Mateo 11:24.
  • “At ang alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon ngunit hindi naghanda o kumilos ayon sa kanyang kalooban, ay tatanggap ng mabigat na palo. Ngunit ang hindi nakakaalam, at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa palo, ay tatanggap ng magaang na palo. Sa bawat isa na binigyan ng marami, hihingiin ang marami, at sa kanya na ipinagkatiwala ng marami, hihingin ang higit pa.” – Lucas 12:47-48.

Kaya ang bigat ng walang hanggang parusa ay magdedepende pareho sa mga ginawa ng mga hindi mananampalataya sa kanilang buhay, at sa pagkakataon na mayroon sila upang marinig at tumugon sa Ebanghelyo. Ang paghuhukom ng Diyos ay palaging makatarungan.

 

Ang mga Naniniwala kay Jesus

Gayunpaman, ang sinumang naniniwala kay Jesus ay hindi kailangang matakot sa impyerno. Siya ay magiging walang hanggang masaya sa presensya ng Panginoon sa bagong lupa. Hayaang maging dahilan ang realidad ng impyerno para sa atin na kamuhian ang kasalanan at ilagak ang ating tiwala kay Jesus, at sa gayon ay makatakas sa paghuhukom ng Diyos at sa apoy ng impyerno.

Share post