Search
Close this search box.

Pareho ba ang Lahat ng Relihiyon?

Përditësimi i fundit më October 8, 2023

Sa bawat tao, mayroong malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. Isang pagnanasa na hanapin Siya. At bawat relihiyon ay isang paghahanap sa Diyos. Gayunpaman, ang mga pagkakaiba sa pag-iisip ng mga relihiyon tungkol sa Diyos ay labis na malalim!

Ang pagkakaroon ng kaalaman ay may buhay na kahalagahan

  • Sa Buddhism, walang personal na Diyos. Ito ay tungkol sa turo ng Buddha na makalalaya mula sa gulong ng reinkarnasyon.
  • Sa Hinduism, may mahigit sa 1000 na mga diyos. Ang Brahma, Vishnu, at Krishna ang mga pinakamahalagang mga ito.
  • Sa Islam, wala siyang anak. Si Isa ay isang propeta lamang.
  • Sa Kristiyanismo, si Jesus ang Anak ng Diyos na pumunta sa mundo bilang ating Tagapagligtas.

Aling relihiyon ang tama? Madali sabihing: “Hindi talaga mahalaga kung saang relihiyon naniniwala ang isang tao. Lahat sila ay papunta sa parehong direksyon. Basta’t tinatanggap natin ang pananampalataya ng isa’t isa, ayos na ‘yon.” Ngunit iyan ay labis na madali! Oo, maganda ang magrespetuhan tayo. Ngunit pagdating sa relihiyon, mahalaga sa buhay ang pagkakaroon ng kaalaman sa katotohanan. “Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala nila Ikaw, ang tanging totoong Diyos, at si Jesus Kristo na iyong sinugo” (Juan 17:3). Hindi maaaring pantay-pantayin ang lahat ng relihiyon. Sila ay lubos na magkaiba. Isa lang ang maaaring maging totoo.

Ang kahalagahan ng misyon ni Jesus

Ano ang natatangi sa mensahe ng Bibliya? Ano ang espesyal kay Jesus? Isang beses kong nabasa: “May mga tao na gustong maging diyos, ngunit may iisang Diyos lamang na handang maging tao.” Ito ay nagtutok sa isang pangunahing punto ng pagkakaiba. Samantalang sa karamihan ng mga relihiyon, ang hamon ay ang pag-akyat natin patungo sa Diyos, sa Bibliya ay natutuklasan natin na bumaba ang Diyos patungo sa sangkatauhan. Mayroong isang lumang kwento na nagpapakita nito:

Isang beses, may isang tao na nahulog sa isang tuyong balon. Imposibleng akyatin niya ito. Nang marinig niya ang mga yapak, nakita niya ang mukha ng Buddha. Humingi siya ng tulong at sinabi ng Buddha: Ito ay iyong karma. Gamitin mo ang pagkakataon na ito upang kalimutan ang lahat ng mga nais. Saglit na panahon pa, dumating si Mohammed. Humingi rin siya ng tulong. Sinabi ni Mohammed: Ang kalooban ng Diyos ay perpekto at kailangan mong tanggapin ito. Isa-isa, dumating ang lahat ng mga pinuno ng relihiyon at nagbigay ng kanilang payo. Sa huli, dumating si Jesus. Hindi siya nagsalita, ngunit bumaba siya sa balon, kinuha niya ang lalaki sa kanyang mga bisig at binasbasan. Pagkatapos, pinayagan niyang umakyat ang lalaki sa kanyang balikat, kaya’t nakalabas ito sa balon. Nagpasalamat at nagalak ang lalaki: siya’y malaya na muli! Nalaman niya na inilagay ni Jesus ang sarili niya sa balon.

Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos

Sinabi sa 2 Corinto 5:21 ng Bibliya tungkol kay Jesus: “Siya na walang sala ay ginawang sala para sa atin, upang tayo’y maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan Niya.” At sinabi rin ni Jesus sa Juan 14:6: “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” Sa pamamagitan ni Jesus, maaari kang makalapit sa Diyos. Iniiahon ka Niya mula sa balon ng kasalanan at ibinabalik ka Niya sa Diyos. Ito ang natatanging mensahe ng Bibliya na walang katumbas sa ibang relihiyon.

Share post