Search
Close this search box.

Ano ang pagiging ganap?

Përditësimi i fundit më October 8, 2023

Ang doktrina ng pagiging ganap ay isa sa pinakamahalagang katotohanang makikita natin sa Salita ng Diyos. Ang pagkatuklas ng doktrinang ito ay nagligtas sa buhay ni Martin Luther, at dapat din itong iligtas ang buhay natin. Kung walang katuwiran, magkakaroon lamang ng paghatol ng Diyos. Ang katuwiran ay wastong inilarawan bilang ang mismong bisagra at haligi ng Kristiyanismo.

Walang taong matuwid

Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagiging ganap? Sa buong mga siglo, nagkaroon ng maraming kalituhan tungkol sa doktrinang ito. Magsimula tayo sa aspeto ng pagiging makatarungan. Malinaw na ipinahahayag ng Bibliya na ang Diyos ay nangangailangan ng sakdal na katuwiran. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong makatarungan, o matuwid. Ngunit narito ang problema – walang sinuman ang matuwid (Roma 3:9-20). Dahil sa ating kasalanan, karapat-dapat tayo sa paghatol ng Diyos. Walang sinuman ang karapat-dapat na pumunta sa langit, dahil kung ang isang di-matuwid na tao ay makapasok sa maluwalhati at makalangit na presensya ng Diyos, Siya ay magiging hindi makatarungan sa Kanyang sariling kabanalan at katuwiran.

Paano lalapit ang sinuman sa Diyos?

Kung nararamdaman mo ang napakalaking epekto ng problemang ito, ang tanong ay: “Kung gayon sino ang makaaakyat sa burol ng Panginoon?” (Awit 15:1; Awit 24:3) Dito pumapasok ang maluwalhating biyaya ng Diyos. Sa Ebanghelyo, natuklasan natin na tatanggapin ng Diyos ang mga makasalanan – hindi dahil sa matuwid na mga gawa na kanilang ginawa, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus:

“Ngunit ngayo’y nahayag na kung paano pinapawalang-sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng Kautusan; ang Kautusan at ang mga Propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesu-Kristo, sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya’y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya’y matuwid at siya ang nagpapawalang-sala sa mga sumasampalataya kay Hesus.” (Roma 3:21-26).

Pahayag: Pinaging ganap ka!

Ang pagiging ganap, kung gayon, ay nangangahulugang hindi tinatanggap ng Diyos ang mga makasalanan dahil ginagawa Niya silang matuwid, kundi dahil ipinapahayag Niya silang matuwid. Malinaw na sinasabi ng Bibliya na walang tao ang aariing ganap ng Diyos dahil sa kanyang sariling matuwid na mga gawa. Ang isang tao ay dapat na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo.

Si Kristo ang aming kapalit

Ngunit paano mabibigyang-katwiran ng Diyos ang mga makasalanan? Magagawa Niya ito, dahil sa gawain ng Kanyang Anak, si Hesu-kristo. Sa pagiging ganap, ang Diyos ay nagpahayag ng dalawang bagay: una, ikaw, mananampalataya kay Hesus, ay napalaya mula sa pagkakasala. Ikaw ay may kasalanan, dahil ikaw ay nagkasala. Ngunit si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at ang Kanyang kamatayan ay nag-aalis ng iyong pagkakasala. Ikalawa, ikaw, mananampalataya kay Hesus, ay ganap na matuwid. Hindi dahil sa iyong sariling matuwid na mga gawa, kundi dahil sa perpektong katuwiran ni Hesus. Si Kristo ay namuhay ng isang perpektong buhay sa lupa at ang katuwirang ito ay binibilang sa iyo, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ikaw ay kaisa Niya.

Hindi ang ating mga gawa, kundi ang ating pagkakaisa kay Kristo

Kaya, muli, maging malinaw sa atin – ang pagiging ganap ay hindi nangangahulugan na tatanggapin ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang sariling matuwid na mga gawa. Ang mga makasalanan ay hindi maaaring maging matuwid, dahil kulang sila sa ganap na katuwiran. Tatanggapin lamang ng Diyos ang mga makasalanan na sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya na kaisa kay Kristo na walang kasalanan at matuwid. Ang sagot sa tanong: Sino ang maaaring umakyat sa burol ng Panginoon? ay: Si Jesu-Kristo at ang lahat na sa pamamagitan ng pananampalataya ay kaisa Niya.

Panatilihin ang katotohanang ito. Isipin ito araw-araw ng iyong buhay, at mararanasan mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos.

Share post