Search
Close this search box.

Ang pinakabagong paskil

Banal na Espiritu
Salita sa Bibliya

Bakit Mahalaga ang Pentecostes?

Sa Lumang Tipan, ang araw ng Pentecostes ay isang pagdiriwang na ginanap 50 araw pagkatapos ng pista ng Paskuwa ng mga Judio (Levitico 23:16, Exodo

Read More »
Jesu-Cristo
Marten Visser

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga

Read More »
Kaligtasan
Robert Bezemer

Ano ang pagiging ganap?

Ang doktrina ng pagiging ganap ay isa sa pinakamahalagang katotohanang makikita natin sa Salita ng Diyos. Ang pagkatuklas ng doktrinang ito ay nagligtas sa buhay

Read More »