Ang pinakabagong paskil

Pag-aasawa at sexualidad
Esther Visser

Paano maging isang mabuting asawa?

Kung ibinigay sa iyo ng Panginoon ang isang asawa, tinatawag ka Niya na mahalin siya, unawain siya, igalang siya, pamunuan siya, alagaan siya, at makipagtalik

Read More »
Diyos
Grietje Commelin

Sino ang Diyos?

Ang pagkakilala sa Diyos ay mahalaga sa bawat isang tao. Ngayon sino ang Diyos? Maari ba nating makilala ang Diyos? Pagtinatawag ang isang tao “Diyos”

Read More »