Search
Close this search box.

Ang pinakabagong paskil

Banal na Espiritu
Salita sa Bibliya

Bakit Mahalaga ang Pentecostes?

Sa Lumang Tipan, ang araw ng Pentecostes ay isang pagdiriwang na ginanap 50 araw pagkatapos ng pista ng Paskuwa ng mga Judio (Levitico 23:16, Exodo

Read More »
Jesu-Cristo
Marten Visser

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga

Read More »
Apolohetika
Salita sa Bibliya

Pareho ba ang Lahat ng Relihiyon?

Sa bawat tao, mayroong malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. Isang pagnanasa na hanapin Siya. At bawat relihiyon ay isang paghahanap sa Diyos. Gayunpaman, ang

Read More »