Search
Close this search box.

Paano maging isang mabuting asawa?

Përditësimi i fundit më June 24, 2023

Kung ibinigay sa iyo ng Panginoon ang isang asawa, tinatawag ka Niya na mahalin siya, unawain siya, igalang siya, pamunuan siya, alagaan siya, at makipagtalik sa kanya.

Mahalin siya

“Mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, tulad ng pag-ibig ni Cristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya” (Mga Taga-Efeso 5:25). Ang pag-ibig ni Cristo sa kanyang iglesia ay lubhang malalim na umabot hanggang sa kanyang pagkamatay para sa atin. Sa parehong paraan, ang mga asawang lalaki ay dapat na lubos na mahalin ang kanilang mga asawang babae hanggang sa sila ay handang ialay ang kanilang buhay para sa kanila. Walang sinuman ang makapagmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus, kaya imposible marating ang pamantayan na ibinibigay sa atin ng Bibliya. Ito ay dapat magpatanto sa bawat asawang lalaki na kailangan niyang umaasa sa Panginoon araw-araw upang mahalin ang kanyang asawa sa kanyang nararapat.

Unawain siya

“Mga asawa, mabuhay kayo kasama ang inyong mga asawa nang may pagkaunawa” (1 Pedro 3:7). Bagaman maraming lalaki ang naiisip na mahirap unawain ang mga babae, bilang isang asawa, tinatawag kang gawin ang iyong makakaya upang maunawaan ang kahit isa: ang iyong asawa. Dapat mong pakinggan siya. Dapat kang magtanong sa kanya. Dapat mong maunawaan na ang kanyang mga damdamin ay gumagana nang iba sa iyong mga damdamin.

Igalang siya

“Ipakita ang karangalan sa babae bilang ang mahinang sisidlan” (1 Pedro 3:7). Dahil pareho kayo ng iyong asawa na may kaluluwa na magpakailanman, may pantay na halaga kayo. Dahil ang iyong asawa ay mahina kaysa sa iyo, kailangan mong parangalan siya sa isang espesyal na paraan upang ipakita na nauunawaan mo ang kanyang halaga. Kailangan mo rin siyang protektahan. Ang feminismo ay nag-pipilit na itago ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng pagkaunawa na ang mga lalaki ay dapat magparangal at magprotekta sa mga babae, lalo na ang mga asawa sa kanilang mga asawa. Sa mga hirap ng pang-araw-araw na buhay, ang utos sa mga asawa na “huwag maging malupit” sa kanilang mga asawa (Colosas 3:19) ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang ipakita ang karangalan na nararapat sa mga asawang babae.

Pamunuan siya

“Ang asawa ang ulo ng asawa tulad ng pagiging ulo ni Cristo sa iglesia” (Mga Taga-Efeso 5:23). Sa kasal, ang asawang lalaki at asawang babae ay may kani-kaniyang papel at responsibilidad. Makikita natin dito na ang isang maligayang kasal ay isang kasal kung saan ang asawa ay nagbibigay ng magiting na pamumuno sa kanyang asawa, hinahanap ang pinakamabuti para sa kanya at sa kanilang pamilya.

Alagaan siya

Dapat alagaan at mahalin ng asawa ang kanyang asawa (Mga Taga-Efeso 5:29). Dapat niyang tiyakin na mayroong pagkain at tahanan, parehong pisikal at espiritwal.

Magsiping sa kanya

“Dapat ibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ang kanyang mga karapatan sa kasal” (1 Corinto 7:3). Ipakikita ng talatang ito na sa mga relasyong sekswal, ang asawang lalaki ay nagbibigay, hindi kumukuha. Ang kanyang prayoridad ay ang kaligayahan ng kanyang asawa, hindi ang kanya. Ang sekswalidad ay ipinagdiriwang sa Bibliya (tingnan ang Awit ng mga Awit, Kawikaan 5). Ito ay dapat tamasahin sa loob ng mga hangganan na itinakda ng Diyos – ang kasal ng isang lalaki at isang babae. Tinatawag ang isang asawang lalaki na laging maging tapat sa kanyang asawa (Hebreo 13:4).

Ang pagkakaroon ng asawa ay isang biyaya mula sa Panginoon (Kawikaan 18:22). Kung ikaw ay pinagkalooban ng biyayang iyon, bigyan ng karangalan ang Diyos at ang iyong asawa sa pamamagitan ng pagtrato sa kanya ayon sa mga gabay ng Diyos!

Share post