Search
Close this search box.

Paano Dapat Tumugon ang Isang Kristiyano Kung Ang Kanilang Asawa ay May Relasyon sa Labas ng Kasal?

Përditësimi i fundit më April 23, 2024

Ang pagkakaroon ng relasyon sa labas ng kasal ay isang malubhang kasalanan. Ginawa ng Diyos ang mag-asawa na maging isang laman. Kung isa sa kanila ay nagkasala ng pangangalunya, malubha niyang nasira ang kanilang pag-aasawa. Ito ay isang kakila-kilabot na paglabag sa tiwala. Ano ang dapat mong gawin kung ito ay mangyari sa iyo?

 

Dapat kang magpatawad. 

Sa Efeso 5:25 ay ating nabasa na “mga asawa, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, kung paanong inibig ni Cristo ang iglesia“. Paano tayo inibig ni Cristo? Inibig niya tayo noong tayo ay makasalanan pa. Kailan hihiwalayan ni Cristo ang Kanyang asawa, ang Iglesia? Hindi kailanman, kahit na alam Niyang tayo ay makasalanan. Tayo ay tinawag na magpatawad sa isa’t isa “pitumpu’t pitong ulit” (Mateo 18:22). Kaya kapag ang asawang nagkasala ng pangangalunya ay nagsisi, dapat siyang patawarin ng kanyang kapareha. Ito ay larawan ng pag-ibig ni Cristo sa iglesia. Ito ay patotoo sa biyaya ng Diyos.

 

Valid na dahilan para sa diborsyo?

Maraming guro ng Biblia ang naniniwala na ang pangangalunya ay isang valid na dahilan para sa diborsyo. Hindi namin nais na hatulan ang pananaw na ito, ngunit nais naming ipaliwanag dito kung bakit kami naniniwala na ang pagbabawal ni Jesus sa diborsyo ay isang absolutong utos. Sa Lucas 16:18 Sinabi Niya na “ang bawat isa na humihiwalay sa kanyang asawa at magpakasal sa iba ay nangangalunya, at ang sinumang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa ay nangangalunya.” Walang mga eksepsiyon. Sa Mateo 19:9, tila nagbigay si Jesus ng eksepsiyon nang sabihin niyang walang diborsyo “maliban sa kaso ng imoralidad“. Gayunpaman, ang ‘imoralidad’ ay hindi tumutukoy sa pangangalunya, kundi sa relasyong sekswal bago ang kasal. Kapag ang iyong kasintahan ay nagkaroon ng relasyon, hindi mo kailangang ituloy ang kasal. Para sa mga Hudyo, ang pagtalikod sa kasal ay tinatalakay bilang isang diborsyo, at ito ang ibig sabihin dito.

 

Hindi na maayos

Kung ang isang asawa ay patuloy sa pangangalunya, o mayroong maramihang mga relasyon, ang kasal ay maaaring hindi na maayos. Ang paghihiwalay ay maaaring hindi maiiwasan. Gayunpaman, kahit na noon, ang pananaw ay hindi dapat paghahanap ng bagong asawa, kundi ang pagkakasundo. Ipinapakita ito sa 1 Corinto 7:10-11: “Sa mga may-asawa ay nagbibigay ako ng utos, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang asawa ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa (ngunit kung siya ay humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa). Kung ang dating asawa ay nagpakasal sa iba, sa gayon pinuputol ang anumang posibilidad ng muling pagsasama sa kasal, ang asawang naghangad para sa muling pag-aasawa sa kanilang dating asawa ay malaya na ngayong magpakasal sa iba.

 

Isang laman

Sa Kristiyanong kasal, ginagawa ng Diyos ang mag-asawa na maging isang laman. Walang kasalanan, kahit na ang pangangalunya, ang makakapaghiwalay nito. Nawa’y ipanalangin nating lahat na, kung nais ng Panginoon na tayo ay magpakasal, Siya ay magpapahintulot sa atin na magkaroon ng isang kasal na magandang larawan ng pag-ibig ni Cristo at ng kanyang iglesia. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging tapat sa ating asawa, at tapat sa sinasabi sa atin ng Diyos sa kanyang Salita.

 

Share post