Search
Close this search box.

Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Kristiyanong Kasal?

Përditësimi i fundit më August 27, 2023

Ang isang Kristiyanong kasal ay isang kasal na kung saan ay naitaguyod at nagaganap ayon sa mga alituntunin ng Bibliya. Ito ay kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae (Genesis 2:24, Mateo 19: 4,5). Sa isang Kristiyanong kasal walang puwang para sa maraming asawa. At kahit na ang isang ‘kasal’ sa pagitan ng dalawang kalalakihan o kababaihan ay isang kasal na hindi alinsunod sa mga alituntunin ng Bibliya. Ang isang kasal na Kristiyano ay isang mahabang buhay na tipan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae.

Pangako Sa Harap ng Diyos

Ang isang kasal na Kristiyano ay nagsimula sa isang pangako sa harap ng Diyos na maging tapat sa bawat isa. Sa Malakias 2:14 sinasabi ” sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan ‘. Ang Kawikaan 2:17 ay nagsasabi patungkol sa babaeng nangangalunya ‘na pinabayaan ang kasama ng kanyang kabataan at kinakalimutan ang tipan ng kanyang Diyos’. Ang salitang tipan dito ay tumutukoy sa kanyang kasal. Ipinapakita ng talatang ito na ang kasal ay isang tipan sa harapan ng Diyos.

Pangako sa Harap ng Ibang Tao

Kailangan ding magkaroon ng isang pangako sa harap ng ibang mga tao, upang ang lipunan ay maaaring tratuhin ang mag-asawa bilang isang mag-asawa. Sa ganitong paraan maaari ding mapanagot ang mag-asawa sa mga ipinangako nila sa bawat isa sa harap ng mga saksi. Nang kausapin ni Jesus ang babae sa balon sa Samaria, sinabi niya: ‘Sapagka’t mayroon kang limang asawa, at ang mayroon ka ngayon ay hindi mo asawa.’ (Juan 4:18). Ang babaeng ito ay nakatira kasama ng isang lalaki, ngunit hindi siya ang kanyang asawa dahil hindi pa nagkaroon ng pangako sa publiko, kaya’t tinitignan sila ni Jesus na hindi kasal.

Pakikipagtalik

Karaniwang nangyayari ito sa pamamagitan ng pagtatalik (Genesis 2:24; Mateo 19: 4,5) (maliban kung ang kapansanan o iba pang mga pangyayari ay pumipigil sa pagtatalik ng mag-asawa). Ang pakikipagtalik ay dapat maganap lamang sa loob ng pakikipagtipan sa relasyon ng isang kasal. Ang mga pakikipagtalik sa labas ng pag-aasawa ay pangangalunya at imoral (Hebreo 13: 4).

Walang Lugar Para sa Pagkamakasarili

Ang isang kasal na Kristiyano ay naglalarawan ng ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng iglesya (Mga Taga-Efeso 5:32). Ibinigay ni Cristo ang Kanyang sarili para sa iglesya; gayundin, dapat ibigay ng mga asawa ang kanilang sarili para sa kanilang mga asawa at mahalin sila tulad ng kanilang sariling mga katawan (Efeso 5: 25-29). At habang ang simbahan ay nagpapasakop kay Cristo; gayundin, ang mga asawa ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawa at kilalanin siya bilang pinuno ng pamilya (talata 22-24). Walang puwang para sa pagkamakasarili sa kasal ng mga Kristiyano. Sinabihan ang mag-asawa na igalang ang bawat isa (1 Pedro 3: 2,7). Sinasalamin ng kasal na Kristiyano ang ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Mayroong pag-ibig sa isa’t isa, katapatan at ugaling handang maglingkod sa magkabilang panig.

Pakikibaka Sa Pag-aasawa

Siyempre, nakatira tayo sa isang makasalanang mundo at ang mga Kristiyano ay madalas ding nakikibaka sa kanilang pag-aasawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa kasal na Kristiyano ay kapwa silang tinawag upang ilarawan si Cristo sa kanilang kasal. Nangangahulugan ito na handa silang magpatawad sa bawat isa. Nangangahulugan ito na handa silang maging masunurin sa Diyos at sa kanyang Salita, na nagsasabi sa mga mag-asawa na maging matapat sa bawat isa kahit na sa kabila ng hirap na kanilang pagdadaanan. Nangangahulugan ito na pinagsisikapan ng mag-asawa na igalang ang Diyos sa kanilang relasyon. Bibigyan tayo ng Diyos ng biyaya upang magawa ito, kapag tayo ay humingi sa kanya! (Hebreo 4: 14-16) “

Share post