Search
Close this search box.

Kasalanan ba ang Magpakasal Nang Walang Pahintulot ng mga Magulang?

Përditësimi i fundit më April 23, 2024

Itinuturo ng Bibliya na igalang ang iyong mga magulang (Exodo 20:12). Ibig sabihin, kapag ikaw ay bata pa at nasa ilalim ng awtoridad ng iyong mga magulang, dapat mong sundin sila (Efeso 6:1-3). Ngunit nagbabago ang relasyon sa iyong mga magulang kapag ikaw ay lumaki na at naging may sapat na gulang. Bagaman hindi ka dapat tumigil sa pagpapakita ng respeto sa iyong mga magulang, ikaw na ngayon ay may kakayahang gumawa ng sarili mong mga desisyon. Tinutukoy ng Bibliya ang prosesong ito sa Genesis 2:24: “Kaya’t iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa; at sila’y magiging isang laman.” Sa talatang ito, bumubuo ang lalaki ng bagong yunit kasama ang kanyang asawa kaya’t may lumalagong distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Ang mga anak na may sapat na gulang ay hindi pag-aari ng kanilang mga magulang at samakatuwid ay malaya na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon, pati na rin pagdating sa pagpapakasal.

 

Mga Tanong Bago Magpasya na Labagin ang mga Magulang

Gayunpaman, may ilang mga tanong na dapat itanong bago magpasya na labagin ang kagustuhan ng mga magulang. Ang iyong ama at ina ay kilalang-kilala ka at madalas alam kung ano ang pinaka mabuti para sa iyo. Sa maraming lugar sa aklat ng Mga Kawikaan, hinihikayat ang mga anak na pakinggan ang turo ng kanilang mga magulang (Kawikaan 1:8; 6:22; 23:22). Kaya maaaring marunong na makinig sa kanilang mga salita! Ano ang dahilan na sila ay tutol sa iyong pinili? Ang kanilang mga dahilan ba ay puro makasarili, o nakikita ba nila ang isang panganib sa iyong magiging asawa? Kristiyano ba ang iyong mga magulang o ang magulang ng iyong magiging asawa? Kristiyano ba ang iyong magiging asawa? Kung tutol ang iyong mga magulang sa iyong pinili dahil ang iyong magiging asawa ay hindi Kristiyano, oras na para makinig kang mabuti sa kanilang sasabihin. Hindi inaprubahan ng Bibliya ang pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya (2 Corinto 6:14; 1 Corinto 7:39). Ngunit kung tutol ang iyong mga magulang dahil plano mong magpakasal sa isang Kristiyano at sila mismo ay hindi mananampalataya, ibang usapan na ito.

 

Edad, Posisyon, at Kultura

Nakakaapekto rin kung gaano ka na katanda at anong uri ng posisyon ang iyong hinahawakan sa lipunan. Kung ikaw ay may sapat na gulang at nakapagtayo na ng independiyenteng buhay bukod sa iyong mga magulang, mas natural na gumawa ng independiyenteng hakbang pagdating sa pagpapakasal. Ngunit kung ikaw ay bata pa at nakatira pa sa iyong mga magulang, mas makatwiran na makinig sa iyong mga magulang. Nakadepende rin ito sa kultura; sa anong edad itinuturing na may sapat na gulang ang mga kabataan sa iyong kultura? Ano ang ibig sabihin ng ‘paggalang sa iyong ama at ina’ sa iyong kultura?

 

Ilapit ang bagay na ito sa Diyos sa panalangin at tiyak na gagabayan ka Niya sa tamang landas.

“Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo,

at huwag kang manalig sa iyong sariling pag-unawa.

Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya,

at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas.”

(Kawikaan 3:5-6)

 

Ang pagpapakasal ay isang seryosong bagay at napakabuti na magtanong ng mga ganitong katanungan at ilapit ang mga ito sa Diyos bago ang pagtali ng buhol!

Share post