Search
Close this search box.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kasalanan At Paghatol?

Përditësimi i fundit më March 17, 2023

“At kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay darating ang paghuhukom, gayon din naman si Kristo, na minsang inihandog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay lilitaw sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya” (Hebreo 9:27-28).

Ikaw ay isang makasalanan

Mayroong ilang mga katotohanan tungkol sa iyo na hindi nais ng Bibliya na makaligtaan mo.

  • Isa, ikaw ay isang makasalanan.
  • Dalawa, kung walang nagawa tungkol sa iyong problema sa kasalanan, kailangan mong harapin ang paghuhukom na walang tutulong sa iyo.
  • Ikatlo, isinakripisyo ni Hesus ang kanyang sarili para sa mga kasalanan ng marami – kasama na ang sa iyo, kung handa kang magtiwala sa kanya para diyan.

Hanggang sa oras na namatay si Hesus sa krus, ang mga sakripisyo para sa kasalanan ay kailangang gawin sa templo, paulit-ulit. Hindi ito tumigil dahil ang pagkakasala ay nagpatuloy at ang perpektong sakripisyo ay hindi kailanman ginawa. Ngunit nang dumating si Hesus, dinala Niya ang perpektong sakripisyo – ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad-salang kamatayan, binuksan Niya ang daan tungo sa tunay at pangmatagalang kapatawaran (Hebreo 10:12-14).

Kung wala si Kristo, ang mga tao ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga bagay upang mabawasan o mabura ang pagkakasala. Sinisikap nilang mamuhay ng magandang buhay, sinisikap nilang bayaran ang mga pagkakataong nagkamali sila o abala sila sa paggawa ng kabutihan. O pinapatay nila ang kanilang budhi at upang sumuko sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan; hindi matatakasan ng mga tao ang kasalanan at paghatol sa buhay nila.

Pagpapatawad

Ngunit ang sinumang na kay Kristo, ay nakatanggap ng kapatawaran. “Kaya ngayon ay wala nang paghatol sa mga na kay Cristo Hesus” (Roma 8:1). Ang takot na mapatunayang nagkasala ay nawala. Kaya nga dito, ang isang sabik na makita si Kristo ay sumisibol sa puso ng mga nagtitiwala sa kanya. Hindi na babalik si Kristo para ituro muli ang solusyon ng kasalanan. Inako Niya ang kasalanan at pinalitan ito ng sarili niyang kadalisayan (2 Corinto 5:21).

Hinihintay mo bang makilala si Kristo? O nakakaramdam ka ba ng takot dahil sa kasalanan sa iyong buhay? Kung iyon ay ganap, humingi ka nang kapatawaran at makikita mo na ang kagalakan ay ang papalit sa iyong takot!

 

Share post