Search
Close this search box.

Ano ang Layunin ng Iglesia?

Përditësimi i fundit më November 20, 2023

Ang bawat Kristiyano, noon at ngayon, ay miyembro ng iglesia ng Diyos – na kilala bilang unibersal na iglesia. Sa parehong oras, kailangan ng mga Kristiyano na gumugol ng oras kasama ang mga taong may katulad na pananaw – sa pag-aaral, pananalangin, pagsamba, at paglilingkod. Ito ay kilala bilang lokal na iglesia.

Ang Katawan ni Kristo

Tinatawag ng Diyos ang Iglesia na Kanyang katawan at Siya ang ulo. Ang katawan ng tao ay binubuo ng iba’t ibang mga organo, mga paa’t kamay, at mga selula, na may iba’t ibang mga tungkulin. Sa parehong paraan, ang iglesia ay binubuo ng iba’t ibang mga tao. Ang bawat isa sa atin ay mahalagang bahagi ng Katawan ni Kristo at bawat isa sa atin ay may iba’t ibang tungkulin at responsibilidad, at binigyan tayo ng Banal na Espiritu ng iba’t ibang mga kaloob (Roma 12:6 -8; 1 Corinto 12:4-12) upang maisakatuparan natin ang mga responsibilidad na ito.

Ang Babaing Kasintahan ni Kristo

Tinatawag din ng Diyos ang iglesia na Babaing Kasintahan ni Kristo. Walang lalaki na nais magpakasal sa isang patutot o sa isang taong nakipagtalik na sa iba, ngunit nais niya ang isang babae na dalisay, may mata lamang sa isang lalaki at itinago ang kanyang birhenidad para lamang sa kanya. Ganito rin ang totoo sa Babaing Kasintahan ni Kristo. Nais ng Diyos na tayo ay maging dalisay na may mata para sa wala nang iba at mamuhay lamang para sa Kanya, upang palugurin Siya, sambahin Siya, at maglingkod lamang sa Kanya. Maraming tao ang nasangkot sa idolatriya o mga kasalanan ng iba’t ibang uri na hindi kalugod-lugod sa Diyos bago sila naging mga Kristiyano. Ngunit kapag tayo ay naging mga Kristiyano, nililinis Niya tayo, pinatatawad at nagsisimula ng isang gawain ng pagbabago sa atin upang kapag tumingin Siya sa atin ay nakikita niya tayo bilang dalisay. Kasama ng bawat Kristiyano ng unibersal na iglesia, tayo ay magkakaisang tatayo sa harap ng Diyos sa huling araw, at lubos na makakaisa kay Kristo tulad ng isang lalaki at babae sa kanilang araw ng kasal.

Asin at Liwanag

Tayo rin ay Asin at Liwanag. Ang lokal na iglesia ay dapat na bahagi ng komunidad at isabuhay ang buhay ni Kristo sa kanilang magkakahiwalay na mga komunidad upang ang lahat sa paligid nila na hindi nakakakilala sa Diyos ay maapektuhan. Tulad ng hindi maaaring umiral ang kadiliman kung saan may liwanag at tulad ng hindi maaaring umiral ang bakterya at mikrobyo kung saan may asin, dapat na mayroong malinis at nagpapaliwanag na epekto ang iglesia sa komunidad. Ang lokal na iglesia ay dapat binubuo ng mga Kristiyanong naninirahan malapit sa isa’t isa. Ito ay dapat pinamumunuan ng mga maka-Diyos na lider na hinahanap ang Diyos, ang kanyang kalooban at nakikinig sa Kanyang tinig, at sila ay mag-aalaga sa mga Kristiyano sa kanilang pangangalaga tulad ng pag-aalaga ng isang pamilya sa mga kapatid, anak, at matatanda. Dapat turuan ng mga lider ang mga ito mula sa Salita ng Diyos, pangunahan sila sa pamamagitan ng halimbawa ng mga lalaki at babaeng nakikinig sa tinig ng Diyos at sumusunod sa Kanya, upang ang bawat Kristiyano sa lokal na iglesia ay umabot sa kapanahunan, at maging isang alagad ni Kristo, at magkaroon din ng malapit na relasyon sa Diyos.

Pagsamba at Panalangin

Magkasama, ang iglesia ay sumasamba at nananalangin, at mula dito nagmumula ang pagnanais na maglingkod sa isa’t isa at abutin sa misyon ang mga nawawala, simula sa mga nasa lokal na lugar at nagpapadala ng mga tao sa buong mundo bilang mga kinatawan ng iglesia upang ibahagi ang mabuting balita ng ebanghelyo. Ang mga mananampalataya naman ay gagawa ng mga alagad, magsisimula ng mga lokal na iglesia, na gagawa ng mga alagad na aabot sa misyon muna sa lokal at saka sa pandaigdig. Ito ay nagmula sa dakilang komisyon ni Jesus (Mateo 28:18 – 20) sa mga unang alagad, ang unang lokal na iglesia sa kasaysayan.

Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay miyembro ng unibersal na iglesia at may responsibilidad na humanap ng lokal na iglesia, upang makasama ka sa kanila sa pagsamba, panalangin, upang matuto at lumago bilang isang hinog na alagad ni Kristo at makapaglingkod sa Panginoon at sa iglesia gamit ang mga kaloob na ibinigay Niya sa iyo. Walang Kristiyano ang makakaligtas sa pagkakabukod, na walang nagtuturo, hinihikayat sila sa pagsamba, pagpupuri, at panalangin. Kung wala ito, ang buhay ng isang Kristiyano ay malalanta. Ito ang layunin ng iglesia.

Share post