Search
Close this search box.

May mga diyos ba bukod sa Diyos?

Përditësimi i fundit më July 23, 2023

Sa Exodo 20:3, sinabi ng Diyos sa mga Israelita: “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.” Nangangahulugan itong hindi mo dapat pahintulutan ang anumang bagay sa iyong buhay na kunin ang lugar na nararapat sa Diyos: ang iyong buong debosyon at pagmamahal ay dapat na mapunta sa Kanya. Huwag gawin ang anumang bagay na iyong diyos, maging ito ang iyong bahay, ang iyong sasakyan, ang iyong asawa o ang iyong karera. Ang Manlilikha lamang ang dapat na Diyos, walang anumang nilikha ang dapat kumuha sa lugar na iyon.

Ang puso ng mga tao

Naniniwala ako na ang utos na ito ay pangunahing tungkol sa puso ng mga taong tinutugunan. Sila (at tayo) ay hindi dapat gumawa ng anuman sa isang diyos, sa isang bagay na ating sinasamba sa halip o sa tabi ng isang tunay na Diyos. Sa Isaias 44, napakalinaw na ipinaliwanag ang kahangalan ng pagsamba sa mga diyus-diyosan sa halip na sa Diyos. Pinutol ng mga tao ang isang puno, ginagamit ang bahagi nito bilang panggatong at ginagawang diyos ang ibang bahagi. Hindi man lang sila huminto at nagtanong sa kanilang sarili: “Hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy?” (Isaias 44:19). Ang mga idolo ay ganap na walang kahulugan. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng naririto (Isaias 44:24). Ito ang dahilan kung bakit Siya ay karapat-dapat sa ating lubos na pagmamahal at pagsamba.

Iba pang mga diyos maliban sa Diyos?

Sa 1 Cronica 16:25 ito ay nagsasabi: “Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan, Siya ay higit sa mga diyos ng buong sanlibutan.” Nangangahulugan ba ito na mayroon talagang ibang mga diyos maliban sa Diyos? Ang susunod na talata ay nagbibigay ng malinaw na sagot dito: “Ang diyos ng mga bansa ay mga diyus-diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan.” (1 Cronica 16:25 26). Sa madaling salita: ang Diyos lamang ang tunay na Diyos na Tagapaglikha ng mga langit; ang ibang mga diyos ay walang iba kundi mga diyus-diyosan na walang kapangyarihang lumikha o magligtas.

Ang mga makalangit na kaharian

Gayunpaman, sa Bagong Tipan ay binanggit ni Pablo ang tungkol sa “mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid” (Mga Taga-Efeso 6:12). Ito ay malinaw na nagmumungkahi na may mga espirituwal na nilalang o puwersa maliban sa Diyos, at mayroon silang ilang kapangyarihan. Ito ay tumutukoy kay Satanas at sa kaniyang mga katulong, ang mga demonyo. Si Satanas ay tinawag na “prinsipe ng sanlibutang ito” ni Jesus (Juan 12:31). Ang ‘prinsipe’ na ito ay tiyak na hindi magkakaroon ng huling salita, tingnan ang talata 31, ngunit siya ay binigyan ng ilang awtoridad. Ang mga taong hindi nakakakilala kay Jesus at sumasamba sa ibang mga relihiyon, ay kadalasang nasa ilang pagkaalipin na dulot ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Ito ang dahilan kung bakit hinihimok ni Pablo ang mga mananampalataya na maging mahusay na sandata sa pakikipaglaban sa mga hindi nakikitang kapangyarihan at awtoridad na ito. Ngunit maging ang mga ‘kapangyarihan’ na ito ay nilikha ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila dapat sambahin, dahil hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos na sambahin ang anumang nilikha Niya (Exodo 20:4,5).

Itapon ang lahat ng may kinalaman sa mga idolo

Kapag nagpasya ang isang tao na sundin si Jesus, mahalagang itapon niya ang lahat ng may kinalaman sa mga diyus-diyosan. Ang mga diyus-diyosan sa kanilang sarili ay mga patay na piraso lamang ng materyal, ngunit gayunpaman maaari silang magamit ng mga puwersa ng demonyo upang hawakan ang buhay ng may-ari. Sa isang katulad na tala, kahit na ang isang tao ay maaaring walang mga anting-anting o mga estatwa, maaari pa ring may mga bagay na umaagaw sa lugar sa puso ng isang tao na ang Diyos lamang ang dapat sumakop. “Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.” (Deuteronomio 6:5).

Share post