Search
Close this search box.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Bautismo?

Përditësimi i fundit më October 8, 2023

Ang Bibliya ay nag-uutos sa lahat ng mga tao sa buong mundo: “Magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Banal na Espiritu” (Gawa 2:38). Ipinalalabas ng Aklat ng Gawa na ang lahat ng nananampalataya sa ebanghelyo ay dapat magpabautismo (Gawa 2:41; 8:12-13; 8:36; 9:18; 10:47-48; 16:14-15; 16:33-34; 18:8). Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang bautismo, kailangan nating tingnan ang mensahe ng buong Bibliya.

Kailangan linisin ang ating mga puso

Sinasabi ng Bibliya na mula sa kapanganakan ay may mga makasalanan tayong mga puso (Awit 51:5) at mula sa ating mga puso ay nanggagaling ang mga makasalanan na mga pag-iisip at gawain na nagpapapariwara sa atin (Genesis 6:5; Marcos 7:20-23). Tayo ay nasa panganib ng galit ng Diyos (Efeso 2:3) ngunit hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili (Jeremias 17:9; Marcos 10:26-27). Kahit ang ating pinakamatuwid na mga gawa ay marumi at hindi akseptable sa Diyos (Isaias 64:6; Filipos 3:8). Gayunpaman, kahit hindi natin maayos ang ating sariling mga puso, hindi tayo dapat manghinayang: ang PANGINOON ay ang Diyos na nagliligtas (Awit 42:11). Noong una, sinugo ng Diyos ang kanyang mga propeta upang ipahayag na darating ang isang araw na ipadadala ng Diyos ang Banal na Espiritu upang linisin ang mga puso ng Kanyang mga tao (Ezekiel 36:25-28; 11:19-20; Deuteronomio 30:6). Ang mga nananampalatayang sa Lumang Tipan ay nanalangin na matupad ang pangako ng Diyos (Awit 51:10).

Si Juan Bautista

Sinugo ng Diyos ang huling at pinakadakilang propeta, si Juan Bautista (Mateo 11:11-15), upang bautismuhan ang mga tao ng tubig sa Ilog Jordan para sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan (Mateo 3:6; Marcos 1:4-5; Lucas 3:3; Gawa 13:24). Ang mga tumanggap ng bautismong ito ni Juan at nagbalik-loob mula sa kanilang masasamang lakad ay nagpapakita na sila’y tunay na mga tao ng Diyos. Ngunit ang bautismong ito ni Juan ay pansamantala lamang (Gawa 19:4-5): binautismuhan ni Juan ang mga tao sa tubig upang ihanda sila para kay Jesus (Gawa 13:25). Si Jesus ay dumating upang tuparin ang lahat ng mga Pangako ng Diyos sa Lumang Tipan (2 Corinto 1:20) at bautismuhan tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33-34; Gawa 1:5), na naghuhugas ng ating mga puso (Tito 3:5).

Si Jesus ay binautismuhan

Si Jesus mismo ay binautismuhan ni Juan (Marcos 1:9; Lucas 3:21). Si Juan ay nagulat (Mateo 3:13-14) – sa katunayan, si Jesus ang tanging tao na walang kasalanan na kailangang magsisi (Juan 8:46; Hebreo 4:15)! Ngunit binautismuhan si Jesus upang ipakita na siya ay dumating upang magkakilanlan sa mga makasalanan tulad natin (Mateo 3:15; Isaias 53:4-6). Ito ang dahilan kung bakit metaforikong inilarawan ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa atin bilang “bautismo” (Lucas 12:50) – ang paglubog sa tubig at pag-akyat mula dito ay isang larawan ng pagkamatay at pag-angat ni Jesus upang magdusa sa parusa na nararapat nating matanggap para sa ating mga kasalanan (halimbawa Romans 4:25; 1 Corinto 15:3-4; 1 Pedro 2:24).

Ang kahulugan ng bautismo

Sa parehong paraan, nagpapakita ang Kristiyanong bautismo kung paano, kapag nananampalataya tayo kay Jesus, tayo ay “nabibilhan ng Kristo” (Galacia 3:26-27), na nangangahulugang lahat ng ginawa ni Jesus noong 2000 taon na ang nakalilipas ay itinuturing na ating pag-aari. Kaya’t habang tayo ay binabautismuhan, itinatanghal natin kung paano tayo namatay kay Kristo at nabuhay na muli sa Kanya (Roma 6:3-4; Colosas 2:12). Kapag tayo ay “hinuhugasan” ng tubig, ito ay isang larawan kung paano ang Panginoong Jesus Kristo ay nagpadala ng Banal na Espiritu sa ating mga puso upang linisin tayo (1 Corinto 6:11) at mag-alis ng ating mga kasalanan (Gawa 22:16). Hanggang sa Araw ng Huling Araw, iniuutos ni Jesus sa atin na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga tao ng bawat bansa, upang sila rin ay maitaguyod ang kanilang pananampalataya sa Kanya, at magpabautismo “sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu

Share post