Search
Close this search box.

Ano ang Trinidad?

Përditësimi i fundit më March 10, 2023

Ang Diyos na Lumikha nang mundo at Nagpapanatili nito ay nagpahayag ng kanyang sarili sa Bibliya. “Ang Bibliya ay malinaw na nagsasabi na iisa ang Diyos.” (Deteronomio 6:4). At ganun din, matatagpuan ang maraming mga talata sa Bibliya na ipinakita na ang iisang Diyos ay binubuo ng tatlong Persona. Ito’y mahirap maunawaan. Ngunit dapat nating mapagtanto na ito ay hindi sadyang mahirap unawain at hindi rin salungat kundi dahil ang tao ay may limitasyon. Na ito ay hindi mahirap dahil ang  kagandahan loob ng Dios ay nagbibigay kaunawaan at hindi kalitujan. Ang dahilan nito ay tayo ay tao at Siya ay Diyos.

Pluradidad ng Diyos

Magiging marami ang Diyos kung iisipin natin na ang bawat talata ay tumutukoy sa maraming Diyos na nag sama-sama. Makikita natin na ang totoo ay may tatlong Persona ang Diyos, ito ay ang Dios Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Ito ang tinatawag nating Diyos sa tatlong Persona o Trinidad.  Ang salitang Trinidad ay hindi isinulat sa Bibliya. Pero ang konsepto ay napakaliwanag. Ibig sabihin iisa ang Diyos sa tatlong Persona.


Sa Lumang Tipan ay may ibat-ibang mga talata na sinasabi ang pagkaiba ng Diyos na Ama sa Diyos na Anak. Ang isang malinaw na halimbawa ay ang Awit 110:1, kung saan Sinabi ni David: “Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon…” Gayong si David ay walang panginoon sa lupa, ang kanyang tinutukoy ay ang Panginoon na maliban sa Diyos. Si Hesus ang nagpatunay nito noong inako Niya na ang talata na ito ay Siya nga at ito’y nangangahulugan na Siya ang anak ng Dios (Mateo 22:41-45).


Sa ibang mga talata, makikita natin na si Hesus ay tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos at gayon din sa kanyang pagkatawang tao. Halimbawa sa Isias 48:16: “Kaya ngayon ang Panginoong Dios ay ipinadala ako, at Espiritu.” Makikita natin na ang bawat-isa ay may layunin. At ito’y iba sa iba. Ito ay nasa Lumang Tipan. Makikita sa mga talata na nasinasabi sa atin patungkol sa Diyos na Ama, ganun din sa Anak at sa Diyos Espiritu. Kaya ang Diyos na Anak ay hindi bumaba sa lupa dahil sa kapanganakan ni Hesus kundi dahil si Hesu Kristo ay Sadyang Diyos na walang hanggan na tulad nang Ama at ng Espiritu Santo. Gayun man si Hesus ay nagkatawang tao.


Bagong Tipan             

Sa Bagong Tipan ay  lalong ipaliwanag. Maraming mga talata na nagsasabi patungkol sa pagka banal ng Dios na Ama. Isang halimbawa ang 1 Corinto 8:6. “Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay…” Maraming mga talata na nagtuturo sa atin patungkol sa Pagiging Dios ng Anak. Isang halimbawa ay Tito 2:13: “… ang pagpapahayag NG kaluwalhatian ng ating Dakilang Tagapagligtas na si Hesu Kristo.”  Maraming mga talata na nagtuturo patungkol sa pagiging Dios ng Banal na Espiritu. Isang halimbawa ay 1 Corinto 6:11. “Ginawa na kayong banal, at itinuring na matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, at ng Espiritu ng Diyos.”

Sa ilang mga talata sa Bagong Tipan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay binanggit sa tabi ng bawat isa. Sa isang paraan, walang pag-aalinlangan na sila ay pantay at pantay na Diyos. Kabilang dito ang:

  • “Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan sa kanila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Mateo 28:19).
  • “Itong si Jesus na ibinangon ng Diyos, at kaming lahat ay mga saksi. Yamang itinaas sa kanan ng Diyos, at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig” (Mga Gawa 2:32-33).
  • “Ang biyaya ng Panginoong Jesu-Cristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat” (2 Corinto 13:14).
  • “…ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu. Para sa pagsunod kay Jesu-Cristo” (1 Pedro 1:2).

 

Kailangan natin  Silang tatlo

Kaya inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa Bibliya bilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kailangan natin silang lahat. Ang Diyos Ama ang ating lumikha. Ang Diyos Anak ang ating Tagapagligtas. At ang Diyos na Espiritu Santo ay nagpapabanal sa atin. Kapag hindi natin lubusang nababalot ang ating mga ulo sa konsepto ng isang Diyos na three-in-one, mag-break na lang tayo sa papuri:

Banal, banal, banal! Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat!
Maaga sa umaga ang aming awit ay babangon sa Iyo;
Banal, banal, banal, maawain at makapangyarihan!
Diyos sa tatlong Persona, pinagpalang Trinidad!

 

Share post