Search
Close this search box.

Ano ang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Pagkakaroon ng Relasyon, Pakikipag-date, o Panliligaw?

Përditësimi i fundit më April 23, 2024

Naghahanap ka ba ng pag-ibig ng iyong buhay? Pag-isipan natin ito sandali. Una sa lahat, hindi ito isang kakaibang bagay na maghanap ng pag-ibig ng iyong buhay o maghanap ng pagkakaibigan o kasama. Ang mga tao ay nilikhang may relasyon. Ganito tayo nilikha ng Diyos. Tayo ay ginawa para mabuhay sa mga relasyon. Kaya, kung iisipin natin ang paghahanap ng isang malapit na relasyon na magtatapos sa kasal – natuklasan natin na ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng tiyak na mga prinsipyo.

 

Ang pagmamahal kay Jesus ay may pinakamataas na priyoridad

Bago natin isipin ang panliligaw at mga relasyon sa pagitan ng mga tao, mahalagang kilalanin na may isang relasyon na talagang mahalaga. Ito ang pinaka-importanteng relasyon, at ito ay ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ang ating Panginoon mismo ay nagsabi:

 

“Kung may lumapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina at asawa at mga anak at mga kapatid na lalaki at babae, oo, at maging sa kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging aking alagad. Ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging aking alagad.” (Lucas 14:26-27)

 

Ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay dapat na ating pinakamataas na priyoridad. Ang isang Kristiyano ay kailangang mamuhay ng isang buhay na itinatag sa Salita ng Diyos at pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Dapat mayroong isang wagas na pagmamahal sa buhay ng isang Kristiyano, at iyon ay ang pagmamahal kay Jesu-Cristo.

 

Ang layunin ng kasal

Kung nais nating magsimula ng isang relasyon sa isang tao upang pakasalan ang taong iyon, kailangan nating malaman ang layunin ng Diyos sa kasal. Walang ganap na layunin sa kasal bukod kay Jesu-Cristo. Ang kalooban ng Diyos ay ang Kristiyano ay magiging katulad sa imahe ng Kanyang Anak. Sa kasal, binibigyan ng Diyos ang isang lalaki sa isang babae upang lumago sa pagkakatulad kay Cristo. Dinisenyo ng Diyos ang kasal para sa isang lalaki at isang babae, na parehong kailangang tuparin ang kanilang mga tungkulin na ibinigay ng Diyos.

 

Ang espiritwal na kahulugan ng kasal ay nagtuturo sa atin sa pagmamahal ni Cristo sa Kanyang nobya, ang Iglesia. Inialay ni Cristo ang Kanyang buhay para sa kanya, kaya ang asawang lalaki ay kailangang ialay ang kanyang buhay para sa kabutihan ng kanyang asawa. Ang Iglesia ay nagpapasakop sa panginoon ng kanyang Panginoon at Hari, at kaya ang asawang babae ay kailangang magpasakop sa ilalim ng pamumuno ng kanyang asawa – hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang taong nakakarealize na ang kanyang asawa ay isang regalo mula sa Diyos na may responsibilidad na pangunahan siya sa espirituwal at hanapin ang kanyang kabutihan.

 

Paano ko malalaman kung sino ang dapat kong pakasalan?

Karaniwan, hindi ipinapakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng supernatural na mga palatandaan kung sino ang dapat nating pakasalan. Ngunit habang lumalago tayo sa ating paglalakad bilang Kristiyano, ang ating mga desisyon ay magiging batay sa karunungan mula sa Diyos kaysa sa panandaliang emosyon. Nakakatulong din na humingi ng mabuting payo mula sa ating mga mature na kaibigang Kristiyano na tiyakin na ang ating mga emosyon ay hindi tayo inililigaw sa mga padalus-dalos na desisyon. At nakakatulong din na tukuyin ang mga katangian na nais natin sa ating magiging asawa. Sa ibaba, makikita mo ang ilang mga tip (hindi kumpleto) na makakatulong sa iyo na matukoy kung ang tao ay nababagay sa iyo.

 

  • Siya ba ay isang Kristiyano? Alam natin na binalaan ng Kasulatan ang mga Kristiyano na huwag makisama sa hindi mananampalataya (2 Corinto 6:14) (na maaaring ilapat sa kasal).
  • Lumalago ba sa kanyang pananampalataya ang taong ito o siya ba ay stagnant? Isaalang-alang ang kanyang espiritwal na debosyon sa paggawa ng iyong desisyon. Nakatanim ba siya sa Salita ng Diyos? Kumusta ang kanyang buhay panalangin? Madalas ba siyang dumalo sa mga serbisyo ng pagsamba? Nakikita mo ba ang ebidensya ng bunga ng Espiritu (Galacia 5:22-23)?
  • Nagtitiwala ka ba sa taong ito? Kumusta ang kanyang karakter? Tingnan ang kanyang mga relasyon sa iba. Iginagalang ba siya ng lahat na nakakasalamuha niya? Nirerespeto ba niya ang iba (1 Pedro 2:17)?
  • Gusto mo ba ang taong ito? Nasisiyahan ka ba sa paggugol ng oras kasama siya o siya? Maaari ba kayong maging magkaibigan, hindi lang magkasintahan?
  • May kakayahan ba ang taong ito na tuparin ang kanyang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kasal? Magiging mabuting asawa ba siya at mabuting ama para sa iyong mga anak? Magiging mabuting asawa ba siya at mabuting ina para sa iyong mga anak?
  • Tanungin ang iyong mga kaibigan at pamilya – ang mga pinakakilala sa iyo – kung sa tingin ba nila ay tama ang iyong potensyal na kasintahan/kasintahang babae para sa iyo? Bagama’t maaaring mali ang iyong mga kaibigan, maaari silang magbigay ng ilang pananaw sa sitwasyon na hindi mo makikita.

Naghahanap ka ba ng nobya o nobyo? Siguraduhin mo munang ikaw ay nakaisa sa pananampalataya sa makalangit na Nobyo – si Jesu-Cristo!

Share post