Search
Close this search box.

Ano ang Pag-akyat ni Hesukristo?

Përditësimi i fundit më January 24, 2024

Ang tatlong dakilang kapistahan sa Kristiyanismo ay ang Pasko, Pasko ng Pagkabuhay, at Pentekoste. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na kapistahan, ang pinakamahalaga sa mga ito ay Biyernes Santo at Araw ng Pag-akyat sa Langit. Ang artikulong ito ay magbibigay ng batayan sa Bibliya para sa Araw ng Pag-akyat sa Langit; isang maikling makasaysayang kabuuang ideya; at isang paliwanag kung paano tayo magtitiwala sa ating ipinagdiriwang sa Araw ng Pag-akyat.

Ang Pag-akyat sa Langit sa Bibliya

Matapos bumangon si Hesus mula sa libingan, nagpakita Siya sa mga apostol sa loob ng 40 araw, kapwa sa Jerusalem at sa Galilea. Pagkaraan ng 40 araw na ito, lumakad Siya kasama ng kaniyang mga apostol sa isang lugar sa labas lamang ng Jerusalem. Sa Lucas 24:50-51 mababasa natin: “Pagkatapos ay inilabas niya sila hanggang sa Betania, at itinaas niya ang Kanyang mga kamay at pinagpala niya sila. Habang pinagpapala Niya sila, humiwalay Siya sa kanila at dinala sa langit.” Sa aklat ng Mga Gawa, inilalarawan ni Lucas ang parehong pangyayari sa iba’t ibang salita: “At nang masabi niya ang mga bagay na ito, habang sila’y nagsisitingin, Siya ay itinaas, at inalis siya ng alapaap sa kanilang paningin… At sila’y bumalik sa Jerusalem. mula sa bundok na tinatawag na Olivet, na malapit sa Jerusalem, isang paglalakbay sa Araw ng Pamamahinga” (Mga Gawa 1:9,12). Ang ibig sabihin ng ‘Ascension’ ay ‘pag-akyat’, at gaya ng makikita natin sa mga talatang ito sa Bibliya, ito ay tumutukoy kay Hesus na umakyat sa langit.

Betania sa Libis ng Bundok Olibo

Walang kontradiksyon sa Betania bilang lugar ng pag-akyat sa langit na binanggit sa Lucas, at Bundok Olibo (o Mount of Olives) sa Mga Gawa. Ang Betania ay isang maliit na nayon mga tatlong kilometro sa silangan ng Jerusalem, sa mga libis ng Bundok ng mga Olibo. Madalas nanatili roon si Jesus at nakipagkita kay Lazarus at sa kanyang mga kapatid na sina Marta at Maria (tingnan hal. Juan 12:1-3). Ito ay maaaring ituring na tahanan ni Jesus sa Judea dahil mas gusto Niyang manatili doon kaysa sa mismong Jerusalem (tingnan hal. Mateo 21:17).

Pag-akyat sa pagitan ng propesiya at pagbabalik

Ang Bundok ng mga Olibo ay isang napakaangkop na lugar upang dalhin ang Kanyang mga disipulo para sa Kanyang pag-akyat. Sapagkat si Zacarias ay nagpropesiya na sa Araw ng Panginoon ay tatayo doon ang Panginoon: “Sa araw na iyon ang Kanyang mga paa ay tatayo sa Bundok ng mga Olibo na nasa harap ng Jerusalem sa silangan, at ang Bundok ng mga Olibo ay mahahati sa dalawa mula silangan hanggang sa silangan. sa kanluran sa pamamagitan ng isang napakalawak na libis” (Zacarias 14:4). Ang pag-akyat ni Jesus sa langit mula sa Bundok ng mga Olibo ay isang pangako na babalik din Siya roon sa Huling Araw, kung kailan Kanyang hahatulan ang lupa. Ito ay aktuwal na sinabi sa mga apostol ng dalawang anghel nang sila ay patuloy na tumitig sa langit pagkatapos mawala si Jesus sa kanilang paningin: “Mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo na nakatingin sa langit? Itong si Hesus, na inakyat mula sa inyo patungo sa langit, ay darating sa paraang katulad ng nakita ninyong pumaroon sa langit” (Mga Gawa 1:11).

Araw ng Pag-akyat sa Langit sa unang simbahan

Ang pag-alala sa pag-akyat ni Hesus sa langit ay naging isa sa mga kapistahan ng simbahang Kristiyano. Dahil natala sa Bibliya, ito ay palaging ipinagdiriwang 40 araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay, na palaging Huwebes. Pagkaraan ng sampung araw, ang ikalawang Linggo pagkatapos ng Araw ng Pag-akyat sa Langit, ay Pentecostes. Si Augustin, ang dakilang ama ng simbahan, ay sumulat nang mga nasa 400 na ang simbahan ay nagdiriwang ng Araw ng Pag-akyat sa Langit mula pa noong panahon ng mga apostol. Kung tama ba siya tungkol doon ay hindi malinaw. Ang isang konseho ng simbahan daan-daang taon na ang nakalilipas ay tila nagsabi na ang pag-akyat sa langit ay dapat ipagdiwang kasama ng Pentecostes sa ika-50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay. Anuman ang kaso, malinaw na mula sa panahon ng “Augustine Ascension Day” ay isa sa mga malalaking kapistahan ng simbahan.

Araw ng Pag-akyat sa Langit Ngayon

Ngayon, ang Araw ng Pag-akyat ay isang pa ring pampublikong pagdiriwang sa karamihan sa Kanlurang Europa at Scandinavia, at gayundin sa Indonesia. Ang ilang mga bansa, lalo na ang Netherlands at Indonesia, ay may malakas na tradisyon ng mga paglilingkod sa simbahan sa Araw ng Pag-akyat.

Katiyakan tungkol sa Pag-akyat ni Hesus sa Langit

Paano natin natitiyak na umakyat si Hesus sa langit? Gaya ng nakita natin, ito ay nakasulat sa Lucas at sa Mga Gawa. Ngunit ang paglalarawang ito ay hindi nakatayo sa sarili nito. Ito ay inilarawan sa Salita ng Diyos. Isinulat ni David: “Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon: Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin kong tungtungan ng iyong mga paa ang Iyong mga kaaway” (Awit 110:1). Sino itong ‘Panginoon’, na nakaupo sa kanan ng Diyos? Sinagot ni Hesus ang tanong na iyon. Una, sinabi Niya na ang talatang ito ay tungkol sa Kristo (ang Mesiyas; tingnan ang Mateo 22:42-45) Nang maglaon, sa panahon ng paglilitis sa kanya, sinabi Niya sa mga pinunong Hudyo: ito ay tungkol sa Akin! “Mula ngayon, makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng Kapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit” (Mateo 26:64).

Napatunayan ang kapangyarihan ni Hesus

Ngunit sa totoo lang, hindi nakita ng mga mata ng mga Hudyo si Hesus sa langit. Ngunit nakita nila ang kapangyarihan ni Hesus na ipinakita. Nakita nila ang Banal na Espiritu na bumababa sa mga alagad; nakakita sila ng mga himalang ginawa sa pangalan ni Hesus; nakita nila ang mga taong handang mamatay para sa kanilang pananampalataya kay Hesus; nakita nila ang simbahan ni Hesus na lumago sa bawat sulok ng Imperyong Romano at higit pa. Mula doon ay maaari silang maghinuhang: oo, si Jesus ay may napakaraming kapangyarihan, Siya ay nasa kanan ng Diyos.

Ang pag-akyat sa langit ay tungkol kay Hesus

Si Hesus mismo ang nagsabi na ang paanyaya ng Diyos na ‘umupo sa aking kanang kamay’ ay isang paanyaya sa Kanya. Samakatuwid sa Bagong Tipan ito ang pinakasiniping taludtod mula sa Lumang Tipan. Ito ay tungkol kay Hesus! Ganito rin ang sinabi sa atin ni Pedro sa kanyang sermon noong Pentecostes. ‘Si David ay hindi umakyat sa langit’, sabi niya sa Mga Gawa 2:34. Kaya ang propesiya na ito ay hindi tungkol sa kanyang sarili. Hindi, ito ay tungkol kay Jesus, na nakita nating umakyat sa langit ng ating sariling mga mata.

Ang Araw ng Pag-akyat sa Langit ay isang dahilan para sa pagdiriwang

Ang pag-akyat ni Hesukristo sa langit ay hindi lamang isang kuwento na maaari mong kunin o iwanan. Ito ay malalim na kaakibat sa Salita ng Diyos. Ang Awit 110 ay nagsasalita tungkol sa pag-akyat sa langit. Sinasabi sa atin ni Jesus na ito ay tungkol sa Kanya. Makikita natin ang kapangyarihan ni Hesus dito sa lupa. At ang Kanyang mga disipulo ay nakasaksi sa pangyayari. Ang Araw ng Pag-akyat sa Langit ay isang dahilan para sa pagdiriwang: mayroon tayong Panginoon sa langit! Iyan ay isang kahanga-hangang katotohanan na naglalaman ng parehong pangako at kaaliwan.

Magbasa pa: Ano ang ibig sabihin na si Hesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos? at Paano nakakatulong sa akin na si Jesus ay nasa langit?

Share post