Search
Close this search box.

Ano ang Itinuturo ng Bibliya Tungkol sa Pagpapagaling?

Përditësimi i fundit më April 23, 2024

Nang si Jesus ay naglakad sa mundong ito, pinagaling Niya ang mga maysakit. Pinagaling Niya ang lahat ng lumapit sa Kanya para sa pagpapagaling: “dinala nila sa kanya ang lahat ng maysakit… at pinagaling niya sila” (Mateo 4:24). Pagkatapos, nabasa natin ang tungkol sa mga himalang pagpapagaling na isinagawa ng mga apostol.

Tila mas bihira ang mga ito kumpara sa ministeryo ni Jesus, at mas maliit ang saklaw. Isinagawa ni Pablo ang malawakang pagpapagaling sa Efeso: “At gumawa ang Diyos ng mga di-pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo, kaya’t kahit ang mga panyo o mga apron na nahipo sa kanyang balat ay dinala sa mga maysakit, at iniwan sila ng kanilang mga sakit at lumabas ang mga masasamang espiritu sa kanila” (Gawa 19:11-12). Gayunpaman, mayroon ding maraming pagkakataon na hindi makapagpagaling si Pablo. Hindi niya mapagaling si Timoteo (1 Timoteo 5:23), si Trofimo (2 Timoteo 4:20); si Epafroditus (Filipos 2:27); at ang kanyang sarili (2 Corinto 12:7-10).

 

Ang kaloob ng pagpapagaling

Sa Santiago, nababasa natin kung paano ang panalangin ng pananampalataya ng mga matatanda ng iglesia ay nagliligtas sa maysakit (Santiago 5:14-16). Kapag si Pablo ay sumulat sa mga taga-Corinto tila ipinapahiwatig niya na ang ilan sa mga miyembro ng iglesia ay may kaloob ng pagpapagaling (1 Corinto 12:9). Isang mahalagang tanong ay kung ang kaloob ng pagpapagaling ay patuloy pa ring gumagana ngayon. Ang sagot dito ay hindi madali. Sa simula, hindi maliwanag kung paano gumana ang kaloob na ito kahit noong panahon ng Bagong Tipan. Itinuturo ng ilang tao na ang mga himalang kaloob ay natapos kasabay ng panahon ng mga apostol. Bagama’t maaaring may katotohanan dito – ang mga himala ay naging mas bihira sa mga susunod na panahon – ang bibliyang batayan para dito ay hindi nakakumbinsi. Ngunit sa kabilang banda, ang mga taong nag-aangkin ngayon na mayroon silang kaloob ng pagpapagaling ay napaka hindi nakakumbinsi. Na ang isang kaloob ng Banal na Espiritu ay umiral noong panahon ng Bagong Tipan, ay hindi pa patunay na ito ay dapat umiral ngayon. Ang pagka-apostol ay isang kaloob ng Espiritu (1 Corinto 12:28) na malinaw na pansamantala.

 

Isang balanseng bibliyang pananaw sa pagpapagaling

Upang magkaroon ng balanseng bibliyang pananaw sa pagpapagaling, mabuting tandaan ang mga sumusunod na punto:

 

Pinapagaling ng Diyos. Karaniwan Siyang gagamit ng mga sistema na Kanyang nilikha sa ating mga katawan upang labanan ang sakit at ang gawain ng mga doktor. Ang mga ito rin ay mga pagpapagaling na natatanggap natin mula sa Panginoon at pinupuri natin Siya para dito.

Pinapagaling ng Diyos. Ang manalangin sa Diyos para sa pagpapagaling ay natural na bagay na gagawin ng anumang Kristiyano, at maaaring sagutin ng Diyos ang mga panalanging ito sa pamamagitan ng natural na paggaling, sa pamamagitan ng gawain ng mga doktor, o sa pamamagitan ng himalang pagpapagaling.

Share post