Search
Close this search box.

Ano ang Ipinagdiriwang ng mga Kristiyano Sa Pasko ng Pagkabuhay?

Përditësimi i fundit më January 24, 2024

Para sa maraming tao, ang Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa makukulay na “easter egg” at “easter bunnies.” Ngunit may higit pa rito. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang 2000 taong gulang na kapistahan ng mga Kristiyano na may mas lumang ugat ng mga Hudyo, ngunit ang kahulugan nito ay lubos na nauugnay sa ngayon.

Ang kuwento sa likod ng Pasko ng Pagkabuhay

Noong panahong namumuhay si Hesus sa lupa, hinarap Niya ang maraming pagsalungat. Pangunahin rito ay mula sa mga Judiong pinuno ng relihiyon na hindi kumikilala sa Kanya bilang Anak ng Diyos. Sa katunayan, inakusahan nila Siya ng kalapastanganan at hinikayat ang mga opisyal ng Roma na dapat ipako si Hesus sa krus. Bago ang pista ng Paskuwa ng mga Hudyo, namatay si Hesu-Kristo sa isang krus sa labas ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem.

Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ni Marcos kung paano inilibing ang Kanyang katawan: “At nang malaman niya [ang opisyal na Romano na si Pilato] mula sa senturion na Siya ay patay na, pinahintulutan niyang maibigay ang bangkay kay Jose ng Arimatea. At bumili si Jose ng isang saplot na lino, at ibinaba siya, at binalot siya ng telang lino, at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa bato. At gumulong siya ng isang bato sa bukana ng libingan. Nakita ni Maria Magdalena at ni Maria na ina ni Joses kung saan Siya inilagay” (Marcos 15:45-47).

Ano ang nangyari sa Pasko ng Pagkabuhay?

Hindi tinapos ni Marcos ang kanyang Ebanghelyo dito. Ito ay nagpapatuloy sa kabanata 16:1-7, “Nang matapos ang Araw ng Pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango, upang sila’y yumaon at pahiran Siya. At umagang-umaga sa unang araw ng isang linggo, nang sumikat ang araw, ay pumunta sila sa libingan. At sinabi nila sa isa’t isa, Sino ang magpapagulong sa atin ng bato mula sa pasukan ng libingan? At tumingin sila sa itaas, nakita nila na ang bato ay gumulong – ito ay napakalaki. At pagpasok sa libingan, nakita nila ang isang binata na nakaupo sa kanang bahagi, na nakadamit ng puting damit, at sila’y nagulat. At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong mabalisa. Hinahanap ninyo si Hesus ng Nazareth, na ipinako sa krus. Siya ay nabuhay; Wala siya dito. Tingnan ninyo ang lugar kung saan nila Siya inilagay. Ngunit humayo kayo, sabihin sa kanyang mga alagad at kay Pedro na Siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. Doon mo Siya makikita, gaya ng sinabi Niya sa iyo.”

Maraming saksi

Iyan ang nangyari noong Pasko ng Pagkabuhay. Si Hesu-cristo ay bumangon mula sa kamatayan.

Bukod sa ulat ni Marcos, makikita natin ang mga paglalarawan sa pangyayaring ito sa iba pang Ebanghelyo at sa iba’t ibang liham sa Bagong Tipan. Walang laman ang libingan, at inihayag ng mga anghel ang maluwalhating balita na natalo na ni Hesus ang kamatayan. Maraming mga saksi ang nakakita kay Jesus pagkatapos na Siya ay mabuhay. Sa iba’t ibang pagkakataon, nagpakita Siya sa isa o higit pa sa kanyang mga tagasunod. Bagama’t sa una ay nahirapan silang maniwala na Siya ay talagang nabuhay, sa wakas ay nakumbinsi sila ni Hesus Mismo. Ipinaliwanag niya sa kanila: “Ganito ang nasusulat, na ang Kristo ay dapat magdusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, at na ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa Kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. Kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito” – (Lucas 24:46-48).

Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang bagay na dapat ipagdiwang!

Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari. Ito ay may malaking kahihinatnan para sa bawat isang Kristiyano. Isinulat ito ni Pablo sa 1 Corinto 15:17-21: “Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa rin. Kung magkagayo’y yaong mga nangatutulog din kay Kristo ay mapapahamak. Kung kay Kristo lamang ang pag-asa natin sa buhay na ito, tayo, sa lahat ng mga tao, ang higit na dapat kahabagan. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga nakatulog. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay dumating din ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay”.
Kaya naman ang muling pagkabuhay ni Hesus ay ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Kung si Hesus ay nanatiling patay, ang lahat ng pag-asa ay mawawala magpakailanman. Ngunit dahil nga Siya ay nabuhay na mag-muli, may matibay na pag-asa sa kabila ng libingan. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na natalo na Niya ang kasalanan at kamatayan, at na “kay Cristo ay bubuhayin ang lahat” (1 Mga Taga-Corinto 15:22). Iyan ay isang magandang dahilan upang ipagdiwang ito!

Share post