Search
Close this search box.

Ano ang Ibig Sabihin na si Jesus ay ang Perpektong Pari?

Përditësimi i fundit më April 23, 2024

Si Jesus ba ang perpektong pari?

“Hindi katulad ng ibang mataas na pari, hindi kailangang mag-alay si Jesus ng mga sakripisyo araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan, at pagkatapos ay para sa mga kasalanan ng mga tao. Isang beses Niya lang inialay ang sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan nang inialay Niya ang kanyang sarili” (Hebreo 7:27).

 

Mga Pari ng Lumang Tipan

Ang may-akda ng Hebreo ay naglalarawan ng dalawang imahe na magkaiba: ang mga pari ng nakaraan at si Jesus, ang bagong mataas na pari. Ang mga pari ng Lumang Tipan ay ordinaryong tao lamang, katulad mo at ako. Maaari lamang silang maglingkod sa loob ng ilang taon at sa huli ay mamamatay sila, katulad mo at ako. Kapag sila ay nag-aalay ng mga sakripisyo para sa mga tao, kailangan muna nilang mag-alay ng mga sakripisyo para sa kanilang sarili, dahil sila ay makasalanang tao, katulad mo at ako. Kailangan ulit-ulitin ang pag-aalay dahil hindi ito sapat upang tunay na alisin ang kasalanan. Ang imaheng ito ay mukhang hindi perpekto at malamlam ang kulay.

 

Si Jesus ang Perpektong Mataas na Pari

At pagkatapos, itinutuon ng may-akda ang ating pansin sa isa pang perpektong imahe na kumikinang sa maliwanag na kulay. Ipinapakita nito sa atin si Jesus na mataas na pari, na inialay ang kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo, minsan para sa lahat (tingnan ang Hebreo 9:12; 10:14). Hindi Siya nagkasala kundi banal, walang kapintasan, at dalisay – hindi katulad mo at ako. Hahawak Siya ng pagkapari magpakailanman dahil hindi Siya namamatay kundi nagpapatuloy magpakailanman – hindi katulad mo at ako. Ang mga pari noon ay itinalaga ng batas, ngunit si Jesus ay itinalaga sa pamamagitan ng sumpa ng Diyos na binigkas: “Ikaw ay pari magpakailanman” (Awit 110:4, Hebreo 7:17) – at ang sumpang ito ay hindi kailanman magbabago o mababalewala.

 

Dahil kay Jesus, hindi tayo kailangang matakot sa pagtanggi

Dahil si Jesus ay perpekto, kaya Niyang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan at maaari tayong lumapit nang may kumpiyansa sa Diyos sa pamamagitan Niya. Siya ay laging namamagitan para sa atin. “Sapagkat si Cristo ay pumasok, hindi sa mga banal na lugar na gawa ng kamay, na mga kopya ng tunay na bagay, kundi sa langit mismo, ngayon upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa atin” (Hebreo 9:24, tingnan din ang Roma 8:34 at 1 Juan 2:1). Tayo, na mga hindi perpektong tao, ay hindi kailangang matakot sa pagtanggi. Maaaring malinlang ka ng masama sa pag-iisip na mas mabuting magtago ka mula kay Jesus dahil sa iyong pagiging makasalanan. Gayunpaman, sa kabanatang ito ay malinaw na sinabi na kayang iligtas tayo ni Jesus nang lubusan (Hebreo 7:25). Magalak sa kagandahan ni Jesus!

 

Nagdurusa ka ba?

Nagdurusa ka ba dahil sa isang kasalanan sa iyong buhay? O may iba pang problema na bumibigat sa iyong balikat? Huwag mag-atubiling dalhin ang pasanin kay Jesus, ang perpektong pari na laging namamagitan para sa iyo.

 

Share post