Search
Close this search box.

Ano ang Dapat Gawin Kapag ang Buhay ay Naging Mahirap?

Përditësimi i fundit më May 29, 2024

Paano humaharap ang mga Kristiyano sa mga pagsubok?

Mayroong isang lumang kasabihan, “Kapag humirap ang kalagayan, ang matatag ay mas lalong nagpupursige.” Sa maraming paraan, gusto ko ang kasabihang ito dahil hinihikayat tayo nito na maging matatag at masipag. Maraming tao ang humaharap sa iba’t ibang hamon araw-araw at nagagawa nilang “magpakita ng tapang” at harapin ang mga hamong ito nang may determinasyon at pagsusumikap. Gayunpaman, paano dapat harapin ang mga panahon kung kailan parang gumuho na ang buhay, walang makitang liwanag sa dulo ng tunnel, at parang nawala na ang lahat ng pag-asa na bumalik sa normal na buhay?

Ang Mababasa Natin sa Santiago

“Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At hayaan ninyo ang pagtitiis na magkaroon ng ganap na bisa, upang kayo ay maging ganap at walang kakulangan.” (Santiago 1:2-4)

Masdan ninyo, itinuturing nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang pagtitiis ni Job, at nakita ninyo ang layunin ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay puspos ng habag at kahabagan.” (Santiago 5:11)

Pagtanggap sa Mga Pagsubok

Noong una, ako ay nag-aalinlangan sa mga talatang ito. Paano ba magagalak ang isang tao kapag siya ay kakalibing pa lamang ng isang mahal sa buhay o nakaranas ng matinding sakit? Seryoso ba si Santiago dito? Dapat ba nating magpanggap na masaya at magpatuloy na lamang? Hindi sapat ang espasyo upang talakayin nang malalim ang mga sagot na ito, ngunit nais kong magbahagi ng ilang bagay na sa tingin ko ay makatutulong.

Sa Santiago 1:2, ang salitang “magalak” ay maaari ring isalin bilang ituring, isaalang-alang, o isipin. Pansinin na hindi sinasabi na magkakaroon tayo ng emosyonal na tugon ng kagalakan. Ito ay isang akto ng pagtitiwala sa karakter ng Diyos na sa ating mga pagsubok ay “itatangi natin ito bilang kagalakan.” Ang pagtitiwala sa karakter ng Diyos ay dapat maging isang sinadyang desisyon.

Kailangang Kilalanin Natin ang Ating Diyos

Ang bahagi ng pagkilalang ito sa Diyos ay dapat magkaroon ng karanasang kaalaman sa Kanyang kabutihan. Sa ating buhay, dapat tayong magkaroon ng mga sandaling maaaring balikan at makita ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung saan makikita natin kung paano Niya tayo iniligtas sa mga mahirap na panahon o pinagpala tayo sa mga paraang lampas sa ating mga inaasahan.

Ang Krus ni Jesus

Sa huli, kailangan nating tingnan ang kabutihan ng Diyos na ipinakita sa krus ni Jesus. Sa krus, ipinakita ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig para sa Kanyang mga tao, dahil ang parusa para sa ating mga kasalanan ay binayaran ng ating Tagapagligtas. Ito ang ating pundasyon habang dumadaan tayo sa “mga pagsubok ng iba’t ibang uri.” Habang binabalikan natin ang krus, maaari tayong tumingin sa hinaharap nang may kumpiyansa, alam na ang Diyos ay mabuti at higit pa Siyang may kakayahang pagsamahin ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin (Roma 8:28).

Ano ang mga natutunan mo sa Biblia ngayong linggo?

Share post