Search
Close this search box.

Ano ang Buhay na Walang Hanggan? Ano ang Buhay Pagkatapos ng Kamatayan?

Përditësimi i fundit më August 27, 2023

Maraming tao ang natatakot mamatay. Marami sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyayari pagkatapos nilang mamatay. May iba namang mga tao na pumipigil sa mga tanong na ito sa pamamagitan ng simpleng pag-iisip ng isang “buhay pagkatapos ng kamatayan” kung saan sila ay magtatamasa ng kalusugan, kayamanan, sikat ng araw, at kapayapaan. Ngunit ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Nang mas tumpak, ano nga ba ang walang-hanggang buhay?

Hindi tahimik ang Bibliya

Una sa lahat, malinaw na sinasabi ng Bibliya na may buhay pagkatapos ng kamatayan (tingnan ang Mateo 25:46; Marcos 10:29-30; Juan 5:25-29). Kasabay nito, kailangang malinaw sa atin ang  katotohanan na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi kasingkahulugan ng buhay na walang hanggan. Mayroong malinaw, ngunit napakahalagang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na nakararanas ng buhay pagkatapos ng kamatayan at isang tao na nagtatamasa ng buhay na walang hanggan. 

Ang buhay ay higit pa sa pisikal 

Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang pagkakaiba ay may kinalaman sa espirituwal na katotohanan sa iyong buhay. Mayroong dalawang uri lamang ng mga tao sa mundong ito: yaong mga pisikal na buhay ngunit espirituwal na patay sa kanilang mga pagsuway at kasalanan (Efeso 2:1-3) at yaong mga pisikal na buhay at espirituwal na buhay kay Kristo (Efeso 2 :4-6). Ang lahat ng sumasampalataya kay Hesus ay binuhay sa Kanya. Hinding hindi sila mamamatay. Paanong nangyari to? 

Ang buhay na walang hanggan ay higit pa sa buhay pagkatapos ng kamatayan 

Kailangan nating malaman kung ano ang buhay na walang hanggan. Ang mga tao sa ngayon ay may posibilidad na mag-isip na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang uri ng maganda, mapayapang mundo na iyong papasukin at matutuklasan pagkatapos ng sandali na ikaw ay mamatay. Ang impiyerno ay hindi sikat na paksa sa ating lipunan. Maraming tao ang tumatanggi sa pagkakaroon nito. Walang sinuman ang may gusto sa dramatikong imahe ng mga taong nahaharap sa galit ng Diyos sa pagdurusa (Pahayag 14:10-11). Kaya kung ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa buhay na walang hanggan, sa anong paraan ito inilalarawan? 

Ang ibig sabihin ng buhay ay kilalanin at lumakad kasama ang Diyos 

Ang pinakamahalagang katotohanan na alam natin tungkol sa buhay na walang hanggan, ay ang Diyos ang sentro nito. Ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng kahulugan ng buhay na walang hanggan sa ganitong paraan: “At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na iisang Dios na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo” (Juan 17:3). Ang ibig sabihin ng mabuhay ay kilalanin ang Diyos. Samakatuwid, kung hindi mo kilala ang Diyos nang may kaugnayan – hindi tayo tinatawag na kilalanin ang Diyos nang may katwiran, ngunit may kaugnayan – hindi ka talaga buhay.

Nabubuhay ka sa pisikal na  termino, ngunit sa espirituwal ikaw ay patay sa iyong mga kasalanan (Juan 8:24). Kilala mo ba ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo? Alam mo ba na tinanggap mo ang Panginoong Jesus Mismo (Juan 1:12)? Alam mo bang pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan? Alam mo ba ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kung saan binabago ka ng Diyos sa larawan ng Kanyang sarili? Ang iyong pagkatao ba ay nagpapakita ng Kanyang mga katangiang moral? 

Ang natapos na- na hindi pa 

Ang Kristiyano ay isang napaka-pribilehiyo na tao.Gayunman, mayroon na siyang buhay na walang hanggan, dahil kilala niya ang Diyos kay Kristo. Ngunit sa kabilang banda, kahit ang mga Kristiyano ay hindi matatamasa ang buong pagpapala ng buhay na walang hanggan sa ngayon. Ang mga Kristiyano ay nagdurusa. Namamatay ang mga Kristiyano. Ito ay isang malaking kaaliwan para sa lahat ng mga Kristiyano na kapag ang pagtanggal ng ating katawan ay malapit na (2 Pedro 1:14) hindi nila kailangang matakot sa kamatayan. Sinabi ni Hesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya ay mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailan man” (Juan 11:25-26). Ang mga kaluluwa ng mga anak ng Diyos ay makakasama ni Kristo sa sandaling alisin na sila sa kanilang  katawan. 

Sa huling aklat ng Bibliya, ang Pahayag kay Juan, mababasa natin ang nakaaaliw na pangakong ito: “ At narinig ko mula sa langit ang isang tinig, na nagsasabi, “Isulat mo: Mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon!” At sinabi ng Espiritu, “Totoo nga silang pinagpala! Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal; sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. (Pahayag 14:13) 

Share post