Search
Close this search box.

Ang Diyos ba ay umiibig nang walang kondisyon?

Përditësimi i fundit më July 23, 2023

Hindi. Kinamumuhian ng Diyos ang mga masasama (Awit 11:5). Kapag bumalik ang Panginoong Jesus, Siya ay maghahatol ng “paghiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Sila ay haharap sa parusang walang hanggan” (2 Tesalonica 1:8,9). Kung hindi natin kilala ang Diyos at hindi sumusunod sa Diyos, hindi tayo dapat magpahinga sa pag-iisip ng pag-ibig ng Diyos, kundi dapat tayong matakot sa pag-iisip ng hatol ng Diyos.

Ang Diyos ay pag-ibig

Kaya hindi ibig sabihin na walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa lahat na ang lahat ay papunta sa langit. Ang Diyos ay pag-ibig. At dahil Siya ay pag-ibig, Nais Niya na malaman natin kung sino tayo at kung ano ang ginagawa natin. Dahil Siya ay pag-ibig, kinamumuhian Niya ang kasamaan. Ang pag-ibig ng Diyos sa kabutihan ay dapat humantong sa Kanyang hatol sa kasamaan, kung hindi ang Kanyang pag-ibig ay walang kabuluhan.

Gayunpaman, may ilang paraan kung saan walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay “magandang-loob sa mga walang utang na loob at sa masasama” (Lucas 6:35). Siya ay “nagnanais na maligtas ang lahat ng tao at maabot ang kaalaman ng katotohanan” (1 Timoteo 2:4). Kapag tayo ay naging mga mananampalataya, nalalaman natin na minahal tayo ng Diyos ng isang espesyal na uri ng walang kondisyong pag-ibig. Ang Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi batay sa anumang ginawa natin, kundi nagmumula ito sa kung sino ang Diyos, sapagkat “habang tayo’y mga makasalanan pa, namatay si Cristo para sa atin” (Roma 5:9).

Manatili sa Kanyang pag-ibig

Ngunit kahit na tayo ay mga Kristiyano, madali tayong magkamali sa pag-uusap ng walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi sa atin ni Jesus na “manatili sa aking pag-ibig” (Juan 15:9). Maaari tayong lumayo sa Diyos at sa Kanyang karanasan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kaugnay ng ating pagsunod. Sinasabi ni Jesus na may dalawang kondisyon para sa atin kung nais nating mahalin ng Diyos: ang pag-ibig kay Jesus at ang pagsunod sa Kanyang mga utos – at ang mga ito’y iisa at pareho (Juan 14:21). Kaya hindi tayo dapat magpatuloy sa buhay na nag-iisip na “iniibig tayo ng Diyos – lahat ay magiging maayos, hindi mahalaga kung ano ang gagawin ko.” Ito ay isang maling pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos.

Nagsisimula ito sa Diyos

Lahat ay nagsisimula sa pag-ibig ng Diyos. Minahal Niya tayo ng isang walang hanggang pag-ibig (Jeremias 31:3). Ang ating seguridad ay hindi base sa kung ano ang ginagawa natin, kundi sa Kanyang mga pangako. “Sapagkat tinitiyak ko na wala ni kamatayan ni buhay, ni mga anghel ni mga pamunuan, ni kasalukuyan ni mga darating, ni kapangyarihan, ni taas ni kalaliman, ni anumang iba pa sa lahat ng nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Cristo Jesus, Panginoon natin” (Roma 8:38-39). Ngunit ang ating tugon sa pag-ibig ng Diyos ay mahalaga. Ang pag-ibig ng Diyos ay kahanga-hanga, walang hanggan, napakalalim, higit pa sa ating maunawaan, at ito ay para sa atin kung – pansinin ang mga kondisyon! – tayo’y magtiwala kay Jesus bilang ating Tagapagligtas, kung iniibig natin Siya, kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos, kung inihahandog natin ang ating sarili “sa turo ng mga apostol at pakikipagkapwa, sa pagpapakain ng tinapay at mga panalangin” (Gawa 2:42).

Share post