Sino ang Diyos?

Ang pagkakilala sa Diyos ay mahalaga sa bawat isang tao. Ngayon sino ang Diyos? Maari ba nating makilala ang Diyos? Pagtinatawag ang isang tao “Diyos” ibig sabihin ang kahulugan na ito ay nilalang na Banal. Itong simpling obserbasyon ay nagpapakita ng kapahayagan na tayong tao ay maaring hindi lubos na maunawaan ang Diyos, sapagkat Siya […]

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kasalanan At Paghatol?

“At kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay darating ang paghuhukom, gayon din naman si Kristo, na minsang inihandog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay lilitaw sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya” (Hebreo 9:27-28). Ikaw ay […]

Ano ang Kasalanan?

Gumagamit ang Bibliya ng ilang termino para sa “kasalanan”. Ang lahat ng ito ay sumasaklaw sa iba’t ibang aspeto ng kahulugan ng kasalanan. Ang kasalanan ay una at pangunahing tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos. Pinagdududahan ng mga tao ang Kanyang kabutihan at karunungan; mas pinipili nila ang kanilang sariling kahulugan ng mabuti at masama […]

Ano ang Trinidad?

Ang Diyos na Lumikha nang mundo at Nagpapanatili nito ay nagpahayag ng kanyang sarili sa Bibliya. “Ang Bibliya ay malinaw na nagsasabi na iisa ang Diyos.” (Deteronomio 6:4). At ganun din, matatagpuan ang maraming mga talata sa Bibliya na ipinakita na ang iisang Diyos ay binubuo ng tatlong Persona. Ito’y mahirap maunawaan. Ngunit dapat nating […]