Sino si Hesus?

Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin:  Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa 16:31). Ngunit sa...

Ang pinakabagong paskil

Nabuhay nga ba muli si Hesus?

Oo, S’ya ay nabuhay. Ito ang kaibuturan ng ating pananampalataya. Si Hesus ay napako at ang kanyang katawan ay inilibing sa araw ng Biyernes. Pagkatapos ng dalawang araw, sa Linggo ng pagkabuhay (malamang noong...

Ang pinakapatok na mga paskil